Marek 13,33-37 – Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“

Milí přátelé, už jste zažili, že když ve městě spustil rozhlas a začal oznamovat něco důležitého, tak všichni zpozorněli… tím spíše, když jste třeba na nádraží nebo letišti… stalo se to i nám, že jsme seděli kdesi na Filipínách na lokálním letišti a v pohodě čekali na odlet, času bylo přece dost a na rozdíl ode mne si někdo z naší skupinky všiml, že ohlašují náš let, který prostě poletí asi o půl hodiny dřív, takže je třeba honem nastoupit…kdyby to bylo na mně, tak by mi to uletělo…jsou situace, kdy je potřeba bdít a dát si pozor….

Pamatuji se také, jak jsem kdysi ve škole jako žák ZDŠ dostal za odměnu knihu od Julia Fučíka Reportáž psaná na oprátce – přes úctu ke smrti tohoto komunistického novináře za 2.sv.války – už tehdy jsem neměl tu propagandistickou knihu sílu ani chuť číst a jeho heslo na závěr – lidé bděte...vzbuzovalo spíše rozpaky nebo úsměšek, protože nám to ve vztahu ke komunistické diktatuře neznělo vůbec věrohodně…..ale:

I dnes v evangeliu zazněla výzva od Ježíšemějte se na pozoru…..bděte….je to výzva nejen adventní, ale i do začátku nového církevního roku….je to výzva věrohodná, kterou Ježíš splatil svou smrtí za všechny a není to jen výzva k tomu, aby nám neujel vlak….je to jiné kafe

Co znamená v křesťanském smyslu slova bdít? Mít se na pozoru, být vnímavý – ne jako já na letišti…

být v očekávání – jako služebníci na svého pána, nebo družičky na ženicha

starat se o své hřivny, talenty o náš život, abychom mu dali co nejvíce smyslu

Pán v podobenství dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci…my nejsme majitelé, ale správci Božího světa…což naprosto zřejmě vyjadřuje naše smrtelnost. Můžeme si deseti pojišťovnami zajistit nenapadnutelnost našeho majetku, pojistit si hlavu, vlasy, nohy nebo hlas, ale proti smrti vás asi nikdo nepojistí. Pro nikoho tu není majetek navždy…jsme tu jen na určitý čas  a jen Bůh je  věčný…nikdo jiný….

Je zajímavé, že tento fakt jaksi všichni známe, ale málokdo je biblicky řečeno bdělý, aby s tím počítal, aby se podle toho choval…občas mne fascinuje, jak v různých dobrodružných filmech se hrdinové perou o nějaké zlato, diamanty nebo plutonium, o moc, bohatství, slávu a film končí většinou vítězstvím jednoho z nich…ale na jak dlouho?

Když jsme zodpovědní, tak někomu, kdo je naší autoritou…někdo kdo se nás bude jednou ptát, tomu máme odpovídat….a co je naší prací? Jak jsi proměnil dary, které jsem ti svěřil – v něco dobrého? Kolik lásky jsi rozdal? Kolika lidem v beznaději jsi nabídl nový pohled, novou šanci? Jak jsi proměňoval svůj svět, jak jsi s úctou přistupoval k Božímu stvoření, které je zranitelné a závislé i na nás? Bdělost to není jen nespat, ale to je připravenost, otevřenost, antény jsou nastaveny na Boží impulzy…

V prvních dobách křesťanů byl problém, že mnozí lidé špatně pochopili Ježíšova slova, jakoby už nebylo třeba nic dělat, ale jen čekat na Pána, až přijde ve své slávě a bude to brzo…víme, že Boží „BRZO“ může bát o hodně později, než kam sahají naše lidské představy a hlavně čekání není se složenýma rukama, ale uprostřed činnosti…a toto čekání nemá být jako obava před zlodějem, jako spíše příprava na příchod Krista po všech těch nebezpečích života, který přinese pokoj a odpověď na všechna naše životní „proč“….je to šéf, který se raduje ze všech našich upřímných počinů a snah….přál bych nám všem, abychom byli bdělí proti různým hloupostem, lžím a tvrzením – politickým, společenským i náboženským…a také prosím nás všechny o bdělost modlitební…viz modlitby za kurz Alfa a prosby o modlitbu za naše gymnázium….i za to, co děláme…bez modlitby naše snaha může zůstat vniveč….nechť se vytrvale  modlí rodiče za děti, za vnoučata za přátele i nepřátele ….Bůh nad námi bdí neustále….nejsme v tom sami….

Nově: