Lk 3,1-6 – V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrov-nejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“

 

Připravte se, přátelé!

Zkuste si představit, že k nám do kostela přijede papež – to bude generální úklid, možná bychom dostali i speciální příspěvek od Města na obnovu fasády, všude by se čistilo, opravovalo, uklízelo, p.starosta by si nachystal projev na uvítanou, určitě by přejeli předem zástupci z biskupství a vatikánské nunciatury, aby obhlédli terén. Asi bychom museli sehnat lepší sedes – to, co máme je dost málo stabilní….:-), jistě by se tu ukázala předem i ochranka, aby zjistila podmínky pro zajištění bezpečnosti té vzácné návštěvy…

Věřím, že papež by se zajímal nejen o architekturu památného kostela, ale ještě víc o lidi, možná by navštívil naše gymnázium, jistě by ho zajímal Domov na cestě nebo místní Senior-centrum…Ano,  papež je jen jeden na světě – myslím tím funkční papež -ale pořád je to jen člověk a co by se všechno dělo před jeho příchodem….!

A advent? Je to příprava na příchod jedinečné osobnosti Ježíše Krista, ve kterém se k nám sklání Bůh. On nepotřebuje ochranku ani novu fasádu nebo sedadlo v kostele, nepotřebuje zařizovat návštěvu místních institucí, ani oslavné projevy místních představitelů…

A přece prorok Izajáš volá po zvláštní přípravě – vyrovnání stezek  a cest pro jeho příchod, urovnání všech příkopů a kopců, aby jeho příchod byl co nejpřímější a nejsnadnější…

Ovšem tohle není tak úkol pro Ministerstvo dopravy nebo místního rozvoje či pro městskou samosprávu. To je úkol pro každého člověka zvlášť. Jde o příchod do tohoto světa – ale konkrétně do našich životů – do našich starostí, bolestí, plánů a tužeb a hlavně do našeho nitra, srdce….

A jak se na to všechno můžeme připravit?

Možná nám v tom trochu pomůže životní příběh Jana Křtitele, který k nám dnes v evangeliu promlouvá. Narodil se starým rodičům, do kněžské, tedy věřme – zbožné rodiny. Ostatně byli to příbuzní Svaté rodiny přes Ježíšovu matku Marii.

Janovi jakoby nestačilo prostředí skutečně věřící rodiny, ale odchází na poušť do ústraní a pobývá tam ve své dospělosti zřejmě několik let. Proč právě tam?

Poušť není jen místem útěku pro psance, jako byl třeba Mojžíš, když zabil egyptského muže…

Je taky útočištěm pro ty, kdo potřebují na čas poodstoupit od ruchu tohoto světa a dívat se na život z nadhledu. Ostatně, když chci v noci vidět víc než pouliční lampy, odejdu do volné přírody mimo město, kde mohu vidět hvězdy a nic mne neruší, když si chci poslechnout dobrou hudbu, vypnu vše ostatní, vezmu si třeba sluchátka nebo zajdu na koncert, kde vnímám jen hudbu, nic jiného, když se dívám na dobrý film, tak přitom nesleduji zprávy z mobilu nebo se nebavím se sousedem o počasí. Když chci vychutnat dobrý oběd, nenacpu se sytou svačinou, ale trochu hladovím…

Když chci krásně prožít svátky vánoční, připravím se na ně adventem – jakousi pouští, postem – ostatně fialová barva, žádné kytičky, spíše klidnější hudba v kostele jsou toho všeho součástí… Ježíš je přitom víc než papež, je víc, než dobrá hudby nebo dobré jídlo…. Je tedy víc než vhodné, abychom si občas udělali chvilku na něj – jako teď na mši svaté nebo když půjdete jindy kolem kostela, můžete zde shodit vše, co tíží a trápí a otevřít se jemu…Může to být i při procházce přírodou, když najdete doma večer odvahu vypnout všechny média, otevřete na chvíli Bibli a zaměříte se jen na Boží slovo, tehdy se staneme víc citlivými a vnímavými k tomu, jak nás Bůh chce oslovit, jak k nám chce přijít…  tedy přeji radostné a pozorné očekávání…

Papež k nám asi nepřijede…., ale kdoví, možná, že už dneska přijde biskup z turecké Myry Mikuláš….:-)

Nově: