Gn 12,1-4a Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou požehnána všechna pokolení země.“ Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin.

Mt 17,1-9 Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“

Milí přátelé,

když dnes budeme pokračovat v úvahách o svátostech tak si asi říkáte, jak to navlečeme na dnešní biblické texty – třeba sv.manželství? No, něco se najde….:-)

Především v prvním úryvku, kde se píše o Abrahamovi, tak je tento pozoruhodný muž vyzván, aby se vydal na cestu, kam mu Hospodin ukáže, nebyla to tedy jen jeho věc, ale záležitost celé rodiny….

Vyjdi ze svého otcovského domu může být takovou předehrou k tomu, co říká Ježíš – proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jedním tělem, takže již nejsou dva, a le jeden, co spojil Bůh, at člověk nerozlučuje /Mt 19,5-6 / což je vlastně Ježíšovo ustanovení sv.manželství, která už není rozlučitelnou smlouvou mezi dvěmi lidmi, ale je místem, kde působí Bůh, Bůh je jakoby podlahou, na které muž se ženou staví svůj společný život.

Abraham se musí něčeho vzdát, aby získal něco nového – takový výběr nás čeká všechny – musíme si vybrat školu, zaměstnání, muže nebo ženu, ale když je přece tolik možností… a pak, manželství samo je cesta, na které nejdu sám – manželé jsou si oporou. Jistě měl Abraham velkou oporu ve své ženě a příbuzných, /i když s Lotem to neměl jednoduché – později se rozdělili…/a syn přišel až na konci jejich života. Abrahám se Sárou museli projít velkou zkouškou důvěry k Bohu i k sobě navzájem…

Manželství patří k tzv. stavovským svátostem – jako kněžství. Je to záležitost celoživotního rozhodnutí, které si vyžaduje přípravu. Je zvláštní, že na řemeslo potřebujeme celkem tak 12 let školy a v přípravě na profesi učitele, člověk stráví ve škole 18 let jako ž ák a student a nakonec třeba stejně dělá jinou profesi. A na manželství – kolik let se připravujeme? – Ano školou je nám domov našich rodičů – Bohu díky za to, když je – není to samozřejmost. A pak je tu samotná známost, která třeba trvá pár let, než si lidi řeknou zodpovědně ano a v posledním období přichází příprava s oddávajícím. Je skvělé, když si snoubenci najdou prostor a čas na nějakou duchovní obnovu, která je samozřejmostí třeba před kněžským svěcením. Je také moc dobré, aby se snoubenci spolu i za sebe modlili… To je základní předpoklad ke křesťanské výchově dětí.

I když trend okolního světa je úplně jiný, stále platí, že plný manželský život patří až do manželství – říkám to s tím, že věřím, jak je to dnes těžké. Ale určitá náročnost, schopnost čekat – není na škodu.

Kdo, kde, jak – přijímá manželství…. příjmout ho může ten, kdo je svobodný a není vázaný jiným slibem a aspoň jeden z nich je katolík, pak tedy má být svatba v kostele před svědky a knězem, který mimochodem svátost neuděluje, ale dávají si ji křesťanští manželé sobě navzájem, kněz je pak svědek církve, který k tomu dá své požehnání. Oddává se v kostele, výjimečně někde jinde /nicméně let balonem, pobyt pod vodou nebo na louce si mohou manželé prožít až na svatební cestě…:-)/ a jádrem je vzájemný manželský slib a pak společný život manželů. Tato svátost dává sílu k tomu, aby společný svazek měl vytrvalost, aby ta slova, z nichž skoro mrazí….ponesu s tebou všechno dobré i zlé až do smrti…aby ta slova platila po celý život…

Život sám je někdy velmi složitý, nicméně platí, že v kostele je možný jeden sňatek s výjimkou ovdovění nebo prohlášení sňatku za neplatný- když se zjistí nějaké vady při jeho vzniku. Veškeré rozvody a rozchody jsou vždy bolavé a myslím, že nejvíce pro děti, kterým se rozpadá domov a to je něco nenahraditelného. Nemůžeme soudit, jen Bůh, ale hodnota manželství a rodiny je tak cenný, že bychom měli dělat maximum, abychom restartovali vzájemné vztahy, aby v nás byla vůle k odpuštění, novému začátku a šanci. Někdy to snad ani není možné– je ale třeba smyslu pro oběť, společná modliteb, třeba i pomoc rodinné terapie, vřele doporučuji Manželská setkání nebo jiné programy pro manžele… Manželství, podobně jako kněžství, je třeba pěstovat a hýčkat, jinak upadají, dejme pozor na zevšednění a rutinu. Láska přece není jen v zalíbení. Vnější krása a zamilovanost odplynou, ale skutečná láska se projeví i po 40 společných letech, v nemoci, zklamání, bolesti. A když vytrváme, je v tom něco krásného, silného, povzbuzujícícho. Těžko najdete něco krásnějšího, než dva manžele, kterým je dopřáno být spolu třeba 50 nebo 60 let a vy vidíte, že se mají v úctě, mají se rádi a jsou tak spolu propojeni, že jsou si i navenek čím dál vice podobní. Vždyť na počátku bylo řečeno – budou jedním tělem….

Všem manželům přeji vytrvalost a sílu, velmi si vážím každé rodiny a manželství, všude je něco těžkého, ale vy bojujete, začínáte znova… a mladé chci povzbudit – nebojte se jít do manželství, navzdory trendu žít jen tak – nejde o formalitu, o cár papíru, jde o zodpovědné rozhodnutí pro život a vytvoření bezpečí pro děti, je to náročné, ale i proto krásné.

Užitečné odkazy:

Národní centrum pro rodinu – www.rodiny.cz

Národní týden manželství – www.tydenmanzelstvi.cz

Týden pro rodinu – www.tydenprorodinu.cz

Manželství.cz – www.manzelstvi.cz

Kána pro páry – Letní setkání Kána – www.kana4you.cz

Manželská setkání – www.manzelskasetkani.cz

Manželské večery – manzelskevecery.cz

YMCA setkání – www.setkani.org

Modlitby matek – www.modlitbymatek.cz

Modlitby otců – www.modlitbyotcu.cz

CEVAP – Škola lásky v rodině www.cevap.cz

Kurz efektivního rodičovství – www.efektivnirodicovstvi.cz

Salinger, z.s. – www.salinger.cz

CENAP – Centrum naděje a pomoci – www.cenap.cz

Liga pár páru – www.lpp.cz

Hnutí pro život – hnutiprozivot.cz

ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. – www.poradnaprozeny.eu

Bezdětnost.cz – bezdetnost.cz

Adopce – projekt náhradní rodinné péče – www.adopce.com

Sdružení pěstounských rodin – www.pestouni.cz

Středisko náhradní rodinné péče – www.nahradnirodina.cz

Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.  – www.ditevsrdci.cz

Hospice a Domácí hospicová péče – www.hospice.cz

Seznamte se prosím – seznamte-se-prosim.webnode.cz

Noemi – stránka pro nezadané křesťany – noemka.com

Společenství vdov a vdovců, z.s. – vdovyavdovci.cz

Nově: