Mt 11,2-11  Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“ Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“

 

Milí přátelé,

Jan od raného mládí strávit spoustu času na poušti, kde se snažil žít s Bohem a pro Boha a jak to bývalo i později u poustevníků, když dosáhli určitého stupně očištění, zdokonalení…., tak cítili povinnost pomáhat lidem – buď potřební chodili za nimi nebo i poustevníci navštěvovali lidi v jejich prostředí…

 

Takže i Jan odchází z pouště mezi lidi a oni jdou za ním aby jim kázal. Pokřtil Ježíše, poznal v něm Mesiáše… Mnozí učedníci od něho přešli k Ježíšovi, ale on nežárlí. Ví, že jeho čas pomalu končí a  nastává doba Ježíšova….On musí růst a já se menšit, prohlašuje Jan…

 

Toto vše mu ale nebrání, aby říkal pravdu, vhod i nevhod. A jedna pravda byla opravdu nevhod – ovšem těm nejmocnějším – Herodovi: není dovoleno, abys měl za manželku ženu svého bratra – dáváš špatný příklad a neposloucháš zákon… Jan se tak dostal do vězení, čas pomalu plyne – má příležitost v nové „poustevně“ přemýšlet – co bylo a co má nastat… Možná u Jana přichází i krize – Ježíš stále ještě sebe neprohlásil za Mesiáše. Je to on, není to on…? Je také možné, že i zbylí Janovi žáci měli pochybnosti – proto je Jan za Kristem posílá, ať jim to řekne on sám….jak to je….

Takže i Jan – prorok, odvážný a opravdu zbožný, může mít krize a deprese…tím pádem – jak by ne i my – i kněží mohou mít krizi identity a víry – a co s tím dělat? To, co Jan……

 

Jít za Ježíšem a u něj hledat odpovědi a povzbuzení… Ježíš o Janovi v této bolavé a krizové situaci mluví velmi uctivě a dobře…. A zároveň mu posílá vzkaz od proroka Izajáše  který tato svá slova vztahuje jasně právě na čas vykoupení: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťování, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.

 

To bylo pro Jana i jeho žáky jasné – tedy je to on, na kterého čekáme. Takže už je to tady…!Ovšem cestou k naplnění není jasné vítězství, ale prohra…lidská prohra. Jan sám nebude vysvobozen a zemře ve vězení…ale dostal povzbuzení, že je na správné cestě – i když cíl je ještě daleko a bude ho to stát i vlastní život,… Ovšem i Ježíš nakonec zvítězí ne silou nebo lidskou mocí, ale obětí a láskou, když vydá svůj život za všechny a tak nás zachrání….

 

Dějiny jsou na straně Janově i Ježíšově… Kdo dnes má  v úctě Heroda nebo Piláta? Mají smůlu, že jsou spíše synonymem zpupnosti a zlé moci nebo polovičatosti a Ježíš a Jan, kteří měli skončit zapomenuti, mají miliony následovníků….Toto vítězství je rozhodující…. A to ještě nejsme naplno v Božím království… co teprve tam….

 

Ano naše cesta může taky někdy být těžká, bolestná, jakoby bez řešení – ale věřme, že jednou s Boží pomocí pochopíme, k čemu to vše bylo dobré. Známe to biblické rčení – tem, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému…

 

A proč i ten nejmenší v Božím království je větší než Jan? Jan se nedožil Kristova ukřižování, zmrtvýchvstání a nebyl pokřtěn jako my – my jsme Boží děti v pravém smyslu slova… Jistě i on je nyní – jiným způsobem – blízký Bohu, ale z hlediska křtu máme neopakovatelnou důstojnost…. My žijeme v období spásy, s tolika příklady světců …. to jer dar, o jakém se Janovi ani nesnilo…. Je to i výzva – abychom s Bohem žili a i my jsme tak povoláni být proroky do této doby, jako Jan jako samotný Ježíš….

Nově: