Mt 4,12-23 – Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: ‘Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.’ Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.

 

Milí přátelé,

snad právě dnes – v Den Božího slova – stojí za to si uvědomit velký dar Boží přítomnosti i v této době i u nás. Boží slovo totiž má v sobě poselství i sílu, které jsou aktuální vždy – i teď. Bible totiž není určena jen pro dobu Ježíšova života, ale je univerzální… A co nám dnes říká evangelium?

Jak píše jeden teolog: atmosféra v období začátku Ježíšova veřejného působení nepůsobila moc útěšně. Naopak vyvolávala poněkud pochmurný dojem. Okolní společnost byla chudá, politicky rozvrácená, vnitřně rozbouřená, částečně vykořeněná… Mocnáři byli do sebe zahledění, zkažení, namnoze krutí – viz rod Herodovců… Jan Křtitel byl zrovna uvězněn. Když Ježíš uslyšel, co se stalo Janovi, odebral se do Galileje. Galilea – okrajovější židovské území, už před staletími dobyté Asyřany. Už dávno se mohlo zdát, že tady slunce zapadlo. Nyní zde sice žije stále dost Židů v sousedství pohanských obyvatel… Avšak celkově jde spíš o trochu podezřelou periferii než o pravověrné centrum. Dlužno dodat, že území Galileje spadá pod správu téhož Heroda, který dal zrovna uvěznit Jana Křtitele. Temná doba a pohnuté okolnosti, ve kterých se Ježíš svobodně pohybuje.

 

A tak do této atmosféry skvěle zapadá Izajášovo proroctví o tom, že lidem na severu – tam kde vládla víceméně pohanská temnota – vzešlo světlo…v Ježíši Kristu….Právě tady začíná Ježíšova misijní činnost. Hodně času tady strávil, tady získal mnoho z učedníků a přátel. Ježíš neřeší žádné předsudky vůči lidem…a netrápí se tím, jaká je doba… Je těžká doba? Ale ta byla vždycky! On se tím nenechá limitovat a jde a dává lidem světlo a naději…..

Povolává učedníky mezi rybáři – nejsou to žádní nezkušení mladíčci – už to jsou vlastně hotoví muži,,. kteří mohli  mít své rodiny, práci, povinnosti – takoví, jakým byl třeba právě Petr – vůdčí osobnost mezi rybáři, manžel, pravděpodobně táta…

Ježíš způsobí naprostou změnu v jejich životě, protože oni odcházejí aspoň na čas od své jistoty a jdou za ním. Ježíš využije jejich profese, aby je pozdvihl na další úroveň. Doteď jste lovili ryby – teď budete lovit lidi. – Je to přirovnání – ne konstatování faktu: takže budou získávat lidi pro evangelium… Důležité je to slovíčko získávat– tak zní i Ježíšova závěť na konci jeho pozemského působení, když po všech velikonočních událostech…říká apoštolům na rozloučenou: jděte  ke všem národům a získávejte mi učedníky…. Tedy ne nenuťte – nelovte –  je jako otroky, ale získejte si je svým slovem a příkladem tak, aby sami zatoužili po radostné zvěsti a následovali Krista  a našli v něm radost a naplnění….To je úkol jistě i pro nás…

Teď jsou ale apoštolové na začátku…pracují jako rybáři a žijí jako rybáři a přemýšlejí jako rybáři…  A lovit lidi? Ano, vlastně můžeme zůstat ještě chvíli u tohoto příkladu – svým způsobem lidi se mnohdy topí ve svých problémech a neznají cestu ven. Boží svědek může zachytit do pomyslné sítě a vytáhnout je na vzduch na slunce na pevnou zem…síť – net – sociální síť- dnes lidi neuvěřitelně spojuje a propojuje a zároveň paradoxně odděluje a tolik lidí je samo… A tak se svěřují  cizím, protože vlastní se o ně moc nezajímají… Přemýšlejme nad tím, jak jsme ochotní se nechat „polapit“ do sítě Božího slova a podle něj žít.

Celá Bible – zvl. evangelium je jakási všeobecná sociální síť, která může zachytit všechny, kteří chtějí pevnou půdu pod nohama, světlo, život a někoho blízkého  a v něm posilu, útěchu a  naději…

A kdo se nenechá ulovit evangeliem, měl by vědět, že jsou i jiní lovci duší. Nemyslím na vodníka, ale na toho zlého, který nám bere a nedává… Ovšem Bůh je ten, který bere jen to, co nám překáží. A my se pak můžeme bez překážek otevřít Daru, který v sobě nese celé naše štěstí, naplnění i radost.….

 

 

Nově: