Iz 50,4-7 Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.

Milí přátelé, Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk abychom uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem – je v dnešním prvním čtení….No, schopnost mluvit máme ne pro lež a výmysly, ale pro sdělování pravdy a k dobru druhých – tedy poučovat utěšujícím slovem….

Dnes se budeme zabývat posledním 8. přikázáním z Desatera: nepromluvíš křivé svědectví proti bližnímu svému – /Ex 20,16 /… pamatuji se na jeden rozhovor v 80.letech s tajně vysvěceným knězem, kterého jsem si velmi vážil a s kterým jsem se radil… Když StB pozve k rozhovoru, je možno jim lhát? A on mi k tomu řekl: 8. přikázání zní – nepromluvíš křivé svědectví PROTI svému bližnímu. Jde o to, druhému neublížit a neexistuje absolutní právo na získání pravdivé informace, když by mohla ublížit….

Osmé přikázání zakazuje překrucovat pravdu ve vztahu k druhým. Jako křestané máme být svědky Boha, který je dobro a pravda…máme být pravdiví a věrohodní – nejen slovy, ale i životem…kéž by druzí lidé mohli konstatovat: Když to řekl křesťan, tak to jistě bude pravda….

Svědek je řecky martyr . Máme svědčit evangeliu o své víře až třeba do krajnosti… Mít vztah s Bohem je nejvyšší hodnou našeho života…proto martyr je nejen svědek, ale řecky taky mučedník…K tomuto svědectví dává sílu také svátost biřmování, svátost dospělého křesťana.

Ježíš říká:vaše řeč ať je ano, ano – ne, ne /Mt 5,37 /. Zároveň může nastat situace, kdy bych neměl říkat pravdu nebo ne celou pravdu, kterou bych mohl ublížit– viz StB, gestapo atd….Buďme bezelstní, ale ne naivní. Existuje tzv. zámlka – kdy nemusím vysloveně lhát, ale zároveň nemusím v závažné situaci říci celou pravdu nebo prostě mohu mlčet, odvést otázkou pozornost od nebezpečného tématu apod…Také je někdy třeba lidem říci pravdu, ale postupně – např. když malému dítěti vysvětluji, jak přišlo na svět…

Otázka je tzv.milosrdná lež – například, když lékař má říci pacientovi nepříjemnou zprávu o jeho diagnóze…Dříve byla snaha vše zamlčovat před dotyčným a vše říci jen jeho příbuzným. Dnes je trend opačný, ale musíme být opatrní a hlavně každý moudrý lékař může říci – ano je to vážné, ale nikdo nezná přesný průběh nemoci… to ví jen Bůh…Tedy nedávat definitivní soudy.

Porušování pravdy konkretizuje katechismus takto: křivé svědectví, nebo přísaha, velmi závažné porušení pravdivosti s velkým ublížením např. nevinnému. Člověk má právo na dobrou pověst. Proto je hříšné nactiutrhá– šíření sice pravdivé informace, ale zároveň takové, která ubližuje pověsti dotyčného. A o to horší je pomluva, když šíří vědomě nebo i nevědomě lživé zvěsti o druhých….Čistému vše čisté – jde o to, abychom druhé se snažili chápat v dobrém a neviděli hned u každého zlý úmysl a snahu…. Také je špatné lichocení, pochlebování ať už ze strachu nebo ze snahy získat přízeň nebo zisk… Hloupé je i chvastounství a vychloubání…

Dnes se bohužel v době, kdy díky informačním médiím je tak snadné ovlivnit veřejné mínění skrze tzv.fakenews – tedy falešné zprávy, je to i jeden z prostředků tzv hybridní války – petrohradští trolové jsou v tom na světové úrovni…nenechme se tím ovlivňovat a nebuďme líní a informace si ověřujme z věrohodných zdrojů, věřme věrohodným osobnostem a ne nějakým nevyžádaným hromadným mailům…. Jed takto otrávených zpráv může otrávit mnoho dobrých lidí – kdo něco takového vědomě šíří, závažně hřeší….. je to i velká zodpovědnost novinářů, aby se snažili předávat ověřené a vyvážené informace lidem…

Jakákoliv lež si zaslouží, aby byla uvedena na správnou míru,. Jako je v případě krádeže třeba vše vrátit, tak je třeba odčinit jakoukoliv pomluvu nebo lež.

Máme právo na pravdu – znát i šířit, ale s úctou a ohledem k druhým…existuje také tajemství – služební /bankéři, právníci, psychologové,lékaři…dnes i ochrana dat – GDPR / – a pak tu máme zpovědní tajemství jako ochranu svátosti smíření… Kněz nikdy, ani pod přísahou před soudem, nesmí říci nic, co ví ze sv. smíření – pokud mu k tomu nedal výslovný souhlas dotyčný kajícník. Je to ochrana zpovědi, aby se lidé nebáli být naprosto pravdiví a upřímní před Pánem.

Pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávistí – bylo nádherné heslo revoluční doby před 30 lety. Jsme stvořeni k Božímu obrazu – neseme v sobě kus Boží moudrosti i krásy a měli bychom o ní svědčit druhým… krásně to vyjadřuje věda i umění – pravdivé umění je krásné – jeho opakem je kýč, napodobenina…varujme se všech umělých napodobenin od sádrové nebo umělohmotné líbivé sošky přes líbivou odrhovačku v rádiu po kýčovitou předstíranou zbožnost, která by nebyla naplněna taky životem..snažme se být pravdiví k sobě, druhým a hlavně k Bohu…. Vychovávejme se k dobrému vkusu a pravdivosti….

Dnes je Ježíš vykreslen pravdivě jako Král a Mesiáš, který s moci jemu vlastní vstupuje do Jeruzaléma – to je pravda…za pár dnů se stane obětí tehdejších fakenews, že je rebel, lhář a blázen a buřič – to je lež…on ovšem tím vším prošel, aby pravda a láska nakonec v jeho smrti a zmrtvýchvstání zvítězily…buďme věrni těmto hodnotám a cíl v Bohu dosáhneme i my….kéž nám v tom Bůh žehná….

Nově: