Nm 6,22-27 – Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: `Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!‘ Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám.“


Lk 2,16-21 – Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně.

 

Milí přátelé,

víte, že se říká – jak na Nový rok, tak po celý rok… Pokud někoho bolí hlava po silvestrovském bujarém oslavování, asi o takové rčení moc nestojí. Ovšem to, že první den nového roku je zasvěcen Boží Matce Panně Marii, to je dobrý tah pro všechny….

¨

Ano, ona je pro nás vzorem ve svatém životě, kdy Bohu nic neodepřela a vše přijala od Boží Prozřetelnosti – vše co od věčnosti s ní a a s námi naplánovala. Dá se říci, že celý její život by se vůči Bohu mohl vyjádřit jedním Slovem – ANO – souhlasím – beru – přijímám….

 

Ovšem Maria je zároveň vším, jen ne pasivním příjemcem. – Při andělově zvěstování se ptá, jak se může stát matkou Vykupitele a když se později ukážou pastýři a vyprávějí o zjevení andělů nebo ještě po dalších 12 letech – když našla dvanáctiletého Ježíše v chrámě a ten ji odkázal na svého nebeského Otce…dotýká se jí Boží tajemství… Ona vše co se děje uchovává v mysli a srdci a uvažuje, přemýšlí a pokouší se chápat…jakkoliv je to vlastně lidsky nemožné….S Bohem sice možná vše hned nepochopí, ale má motiv i sílu k přijetí a spolupráci.

 

A  co obnáší taková spolupráce? – Bůh oslovuje člověka, a člověk – Marie – odpovídá, tím že uvažuje, hledá, rozhoduje se a přijímá  a dělá to nejlepší, co může….kéž bychom i my dokázali takto spolupracovat s Bohem….

V evangeliu Maria s Josefem přijali Božího Syna Ježíše – toho, kterého pojmenoval ještě před jeho narozením anděl. Syn dostává jméno – výmluvný symbol. Ježíš = Bůh zachraňuje – tedy Bůh je spása – Spasitel.

A co jméno Marie? Marie je spojováno i s hebrejským slovem mara, což znamená „drsný“ nebo „hořký“. Jméno také může pocházet i z aramejštiny. Marie, respektive Marjam, by pak znamenalo „kapka moře“, ale také „krásná“ nebo „paní“ 

U ní jakoby se spojovalo mnohé utrpení v nejistotě s Josefem, Betlémě,v Egyptě, v Jeruzalémě, na Golgotě pod křížem… s radostí z jeho narození, nalezení a jeho zmrtvýchvstání…

 

Jak krásně Maria zapadá do našeho života…. Bůh se do ní přímo zamiloval a pro ni je jejím štěstím…. A co je krásné, její požehnání pro ni je požehnáním i pro druhé….

Nikde od ní nevidíme nějaké žehrání, ale spíše žehnání...už je  její přítomnost zklidňuje a uzdravuje….

 

Vypráví se, jak jeden hokynář si přišel s úzkostí postěžovat místnímu faráři, že naproti jeho krámku otevřeli supermarket… To je nefér – bude to likvidační a přitom jeho rodina provozuje obchod už sto let… a jestli o něj přijde, tak to bude jeho konec, protože nic jiného neumí…

Kněz mu řekl, jestli se jen budeš bát a nenávidět svou konkurenci, to bude tvoje zkáza.

Tak co mám dělat?

Každé ráno vyjdi před svůj obchod a požehnej mu. A pak se obrať k supermarketu  a.… taky mu požehnej…

Cože? To mám požehnat konkurentovi, který mne brzo zničí?

Každé zlo, které budeš někomu přát, tě bude ničit, ale každé požehnání, které dáš, se obrátí ve tvůj prospěch….

Obchodník zamyšleně odešel a po půlroce se vrátil za panem farářem, že došlo na jeho slova – obchod musel zavřít. Skončil…jinak to nešlo.  A žehnal jste? Žehnal. I konkurenci? I konkurenci. A co teď děláte, zeptal se farář…? No, mám se skvěle… dělám ředitele toho supermarketu….

 

To nás učí Maria i Áronské požehnání z prvního čtení…. Vyprošujme sobě i celému světu bez výjimek Boží požehnání…. K někomu přijde v podobě radosti k někomu v podobě zkoušek, ale ke všem a vždy přijde k našemu dobru….

Nově: