Mt 28,8-15  – (Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí běžely oznámit jeho (vzkříšení) učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: „Buďte zdrávy!“ Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.“ Když (ženy) odešly, přišli někteří ze stráže do města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům hodně peněz s pokynem: „Říkejte: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, zatímco my jsme spali.‘ A doslechne-li se to vladař, my ho uchlácholíme a postaráme se, aby se vám nic nestalo.“ Oni vzali peníze a udělali, jak byli navedeni. A tento výklad je rozšířen mezi židy až dodneška.

Milí přátelé,

tento text je opakovaně každý rok na Pondělí velikonoční …. a ukazuje důsledky Ježíšova zmrtvýchvstání. Podívejme se nejdříve na některé věty z Matoušova evangelia….

Ženy odešly se strachem i velkou radostí…. Není to divné? Není….Viděli jste někdy naživo prezidenta, papeže nebo aspoň ministra, či nějakou slavnou osobu? Možná ano a určitě si u toho setkání dokážeme představit tak trochu strach, trému, rozpaky, jako i velkou radost…tak se nedivme, že tady ženy přišly na pohřeb a staly se naprosto nečekaně svědkyněmi oslavy nového života, tedy něčeho, co vůbec netušily…asi jako kdybyste při cestě z nákupu v samoobsluze potkali svůj vysněný vzor, celebritu, která by byla ochotna si z vámi popovídat….!  Musely se děsit a být v úžasu na událostí, která přesahuje lidské schopnosti  a fantazii a zároveň prožívaly naprostou euforii, že jejich naděje vložené do Krista nebyly marné a plané…ale že on žije – proto tak rychle odcházejí od hrobu, to si přece nemohou nechat pro sebe…. Ostatně dostaly úkol vyřídit apoštolům vzkaz….

Měl i říci Petrovi a dalším učedníkům, že se mají přesunout na sever do Galileje – domů na venkov – tam je klid, tam můžou poodstoupit od Jeruzalémského chaosu…. Je teď čas na zklidnění…a snad i na návrat k práci…A tak vzpomeňme na Petrův opět neúspěšný rybolov a na Ježíše, který mu opět dopomůže k zázraku s rybami.. On nepřišel, aby Petrovi něco vyčítal, ale povolal ho naplno do služby – pas mé ovce, pas mé beránky….. Ano, Ježíš ví, a myslí dopředu, proto je poslal k jezeru  už dávno předem…..

A co se dělo na druhé straně – u dalších aktérů? Židovští předáci dostali Ježíše před Piláta, zařídili skrze zmanipulovaný dav Ježíšovu popravu – i když sám Pilát a jeho žena byli proti… Mohli si gratulovat, jak chytře se zbavili nepravého Mesiáše, jak byli sami skálopevně přesvědčeni…. A ve chvíli vítězství, kdy podle své představy ubránili čest Hospodina, tak je zase všechno jinak…

Poradí se …skoro by si člověk řekl, proč se radí jen mezi sebou, proč se nemodlí a nezačnou aspoň trochu zpochybňovat svůj postoj k Ježíšovi a proč si nepřipustí, že by s mohli mýlit? Došel k tomu Josef z Arimatie nebo Nikodém, dokonce i římský setník a svým nešťastným způsobem i sám zrazující Jidáš…Proč ne oni? Je to drama lidské svobody….Jaká škoda, takto se minout s pravdou…

Vyřeší to tak jasně lidsky – dají vojákům hodně peněz….Kolik peněz stojí to, že se zřeknu pravdy? Řešení bylo ve lži – v tom, že museli popřít, to co zažili a viděli za vlastní oči….Bylo to hodně peněz… Kolik by stála naše věrnost našemu přesvědčení, pravdě které jsme uvěřili, samému Bohu? Milion, sto milionů korun nebo euro….? Je má víra, moje zásady nezaplatitelná a nepodplatitelná? Dokážu naopak žít podle své víry i v cizím prostředí, i tam, kde riskuji nepochopení nebo výsměch nebo dokonce pronásledování?

Žijeme v krásném světě… tak jak ho Bůh stvořil a Bohu díky je v něm ještě mnoho krásného – jaro v přírodě, dobří lidé a vůbec všechno stvoření….Ano svět je krásný – i když máme zároveň 1000 důvodů se distancovat, zlobit se a kritizovat a někdy i bojovat proti všemu tomu zmatku a manipulacím a lžím ve společnosti… Prosím sebe i prosím nás všechny – nenechme se zmanipulovat a  nenechme se podplatit….a zůstaňme věrní pravdě, i když nám ji budou znova a znova zpochybňovat… Jestli Kristus nevstal z mrtvých, pak to můžeme se svatým Pavlem zabalit… ale pokud vstal, pak je celý svět zachráněn, a vše má  smysl a je stále naděje pro tento bláznivý svět a je důvod  začínat znova… Jaro i tyto Velikonoce – oslava vzkříšení – nás k tomu skvěle inspirují….

 

 

 

Nově: