Mt 2,1-12 – Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'“ Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“ Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.

 

Milí přátelé – děti i dospělé čeká Tříkrálová sbírka – je úžasná akce, spojená s tím, že podle tradice tři vzdělaní muži prostě museli všeho nechat a jít hledat Ježíše a my tímto způsobem vlastně hledáme Ježíše ve všech navštívených lidech – neseme jim kousek radosti a dáváme jim možnost projevit lásku k potřebným skrze sbírku a to není málo…

Jak píše jeden evangelický kolega – mágové z příběhu byli astrologové, hvězdopravci. Jejich činnost vycházela z předpokladu, že dění na hvězdném nebi v určitém předstihu ukazuje, co se musí odehrát na zemi. Že prostě hvězdy vládnou osudy lidí i celých národů a že každý člověk i každý národ má svou hvězdu. Takoví hvězdopravci byli dobře placenými dvorními rádci, a to nejen na Východě v době narození Páně. Když tedy uviděli tak závažný úkaz, dostali za úkol jej prověřit. S tím jejich prognosticko–diplomatická expedice dorazila do Jeruzaléma. Ostatně právě letos kolem 21.12. se taková konjunkce hvězd – planet –Jupitera a Saturnu – děla na naší obloze, přitom jedna má symbolizovat Židy a druhá krále…

Vidíme že i tohoto dokáže Bůh využít – např. už dlouho před tím, za babylonského zajetí, využije pro dějiny spásy přízně perského krále Kýra, aby v pravý čas propustil Izraelity do Zaslíbené země. Podobně zde využije astrologie – tedy tehdejší pohanské praxe, kterou jako křesťané nesdílíme – k tomu, aby přivedl za Mesiášem vzdělané zástupce pohanského světa a tak vyjádřil, že Bůh nečiní mezi lidmi rozdíl a přišel opravdu pro všechny… Je to vlastně geniální, jak umí Bůh pravidel astrologie využit  a tím oslovit jejich řečí, ony mudrce tak,  aby i oni pochopili, že se i pro ně narodil někdo velmi významný.

To je obrovská úkol pro nás, když my – teď a tady-  máme okolnímu – a zvláště nevěřícímu světu  – oznamovat, že Bůh je tu pro ně… Tak jakého jazyka k tomu využít? Astrologie? Vědy? Zábavy?Kdo jsou schopni, jistě nebudou mimo, když využijí všech možných twitrů, facebooků, a všech podobných oblastí, kde se lidé pohybují…do kostela nezabloudí, knihy moc nečtou, na TV moc nekoukají, kdo je schopen, měl by jít za nimi…..

Svět se stále mění – a to takovou rychlostí, jak by naši dědečkové nechápali, ale na druhou stranu  jak říká kniha Kazatel něco je pořád stejné – nic nového pod sluncem – totiž lidská přirozenost je pořád stejná, – pořád to jsme my – obyčejní lidé –  se svými strachy a obavami…I všichni ti sebevědomí lidé mají v sobě malou dušičku, která touží po jistotě, po smyslu, po naději….teď jde o to, abychom my, kteří jsme u zdroje, ho dokázali druhým nějak přijatelně nabízet….

Když se Heordes dozvěděl o novém králi, lekl se – to je ona bezmoc mocných, kteří si uvědomují, že pořád o moc mohou přijít…je to zvláštní – moc je u některých lidí jako droga – udělají pro ni vše – Herodes kvůli tomu popravil spousty lidí včetně nejbližších příbuzných….zoufale si chce uchovat moc…Proč? Papež František má taky moc -ale nezdá se, že by na  ní nějak extra lpěl, Benedikt dokázal dokonce odejít a moc měli vždy na to, aby sloužili, ne panovali.., kdo ctí skutečně Boha a uznává jeho nad sebou, může být autoritou ve svobodě a bez strachu….Nezáviďme mocným – je to obrovská odpovědnost, modleme se za ně, aby to ustáli…nadávat se dá vždycky….na to je ve světě lidí dost a dost….

Kromě strachu je také naším nepřítelem netečnost, lhostejnost – Herodovi mudrci, duchovní elita národa – nedokázala rozpoznat, že se skutečně narodil Mesiáš. Zdá se že ani na chvíli nezapochybovali, nebyli aspoň zvědaví na to, co se v Betlémě stalo…na rozdíl od Heroda, kterého poháněl strach…Minuli se s Mesiášem, a tak to pokračovalo i při jeho veřejném vystoupení – je jiný, než chceme my, než předpokládáme my, toho nebereme….Nikdy nedávejme Bohu limity, jako oni, nebuďme bohorovně přesvědčeni, že my víme, jaká je pravda, a jak za ní jít – někdy i nevěřící nám mohou ukázat hvězdu – nový směr, novou cestu……mějme svobodu a pokoru i neustálou otevřenost…..

Když mágové přišli zmocnila se jich radost – nejen že jsou v cíli dlouhé cesty – ale prostě být s Ježíšem je čistá radost a to je asi nejnakažlivější způsob jak šířit evangelium=radostnou zvěst…Dejme lidem šanci zakusit v Boží blízkosti i naší – radost a pokoj, ty se vrátí i k nám…

Nově: