Fotogalerie

V sobotu 9.9.23 jsme se vydali s farníky ze Skutče a z Předhradí na pouť do Kostelního Vydří, zde byla mše svatá. Pak jsme přijeli do Slavonic u rakouských hranic. Zde jsme se podívali na poutní kostel Božího Těla a do farního kostela, někteří se vydali i na věž. Po prohlídce města jsme se přijeli do Telče, kde jsme viděli krásný renesanční zámek a prohlédli si náměstí. Bohu díky za krásné počasí.

13.8. se konal Farní den ve Skutči - slavili jsme mši svatou a pak bylo občerstvení na farní zahradě. Jako host vystoupil Vojtěch Homolka z projektu Adopce na dálku. Dověděli jsme se mnoho o životě v Indii, kde náš host dvakrát byl v posledních letech. Zahráli nám také Bártovi a Aleš Marek. Za organizaci velké díky rodině Spilkově a všem pomocníkům....

V sobotu 8. 7. 2023 se konala slavnostní mše sv. v Předhradí. Odtud pochází Mons Josef Socha a zde oslavil své jubileum za účasti Otce biskupa Jana, gen.vikáře Jana Paseky, dalších kněží i řeholních sester z Čech i ze Slovenska. Zúčastnili se také mnozí příbuzní a farníci.

Při nedělní mši svaté ve Skutči proběhlo udílení svátosti biřmování Mons. Kajnekem

9.6. se ve farním kostele ve Skutči sešli autoři a autorky výtvarných prací, kteří soutěžili v rámci Noci kostelů. Vítězné práce byly ohodnoceny poukazem do pizzerie a všichni dostali malé dárky.

Fotografie ze Skutče a v Předhradí

Noc kostelů 2023 v Lažanech, Janovičkách a farním kostele ve Skutči.

1.5. jsme se vydali pěšky, na kole i auty na tradiční pouť do Luže. Pěší poutníci vyšli ze Skutče i Oldřetic a putovali přes kostel v Janovičkách. Cyklisti se vydali z Kladna i dalších míst. Všichni jsme se sešli u Paletínské kaple a odtud jsme pokračovali společně s modlitbou růžence. Ve 14.00 hodin jsme měli společnou mši svatou a májovou pobožnost. Bohu díky za krásné počasí.

Ve Skutči i v Předhradí byla slavnostní mše sv. Na závěr byly požehnány pokrmy do domácností farníků.

V Předhradí i ve Skutči se konala Velikonoční vigilie se svěcením křestní vody.

Ve Skutči i v Předhradí byly velkopáteční obřady a večer se konala tradiční křížová cesta městem Skuteč.

V Předhradí i ve Skutči byly mše sv. s obřadem umývání nohou. Na faře ve Skutči následovala společná večeře se skopovým masem z mladého beránka od Bortelových, které nám připravili manželé Spilkovi.

25. 3. 2023 se konala Postní duchovní obnova v čajovně gymnázia ve Skutči. Vedl ji náš soused P.Vojtěch Brož z Chrasti. Měl pro nás 3 přednášky na téma Božího vtělení, života a smrti vedoucí ke zmrtvýchvstání. Po obědě byla křížová cesta a mše svatá. Odpoledne se konalo další setkání maminek s malými dětmi na faře ve Skutči. Velké díky všem organizátorům i účastníkům.

20. Tříkrálový ples Po třech letech se 7. 1. 2023 konal jubilejní Tříkrálový ples v K-klubu ve Skutči. Sešlo se na 200 lidí. Byla dobrá hudba, tanec, občerstvení, tombola i mnoho přátelských setkání. Velké díky za obětavé organizátory!

V sobotu 7.1.23 se konala Tříkrálová sbírka. Ve Skutči a okolí se vytvořilo asi 21 skupinek a v Předhradí 5 skupinek. Velké díky organizátorům i všem účastníkům.

Dětská půlnoční ve Skutči a výzdoba v Předhradí.

23. 12. se konal již tradiční Živý betlém, který zorganizovali skauti ze Skutče. Přišlo mnoho lidí, kteří mohli navštívit v prostoru kolem kostela několik stanovišť. Venku bylo k dispozici malé občerstvení a v kostele Betlémské světlo. Výtěžek akce půjde na Dům pro maminky s dětmi v Hamrech u Hlinska.

V neděli 11.12.2022 se konal koncert na obnovených varhanách v kostele sv. Václava v Lažanech. Učinkovali Václav Uhlíř a Hana Medková. Přítomen byl i varhanář Dalibor Michek, který varhany opravoval. Sešlo se kolem 100 návštěvníků, kteří si po koncertě mohli prohlédnout varhany i opravenou kazatelnu.

V sobotu 10.12. jsme měli v čajovně gymnázia ve Skutči adventní duchovní obnovu s P. Vladimírem Záleským ze Žďáru nad Sázavou. Během třech promluv a mše svaté nás všechny oslovil svou bezprostředností, zajímavými zážitky i duchovním povzbuzením. Každý si mohl opět uvědomit, že jsme milovanými Božími dětmi a v tom je naše radost i naděje.  Během odpoledne na obnovu navázal program pro nejmenší děti na skutečské faře.

4. 12. 2022 jsme měli po mši svaté ve Skutči i na Předhradí vzácnou návštěvu - Mikuláše s andělem. Popovídal si s dětmi, pomodlil, a také je obdaroval.

Na 1. adventní neděli se žehnaly adventní věnce ve Skutči i v Předhradí pro kostel i pro domovy našich farníků.

Biřmovanci V rámci celoroční přípravy na biřmování jsme měli v sobotu 19.11.2022 mimořádné setkání na faře ve Skutči s přednáškou, diskuzí, zábavou, občerstvením i závěrečnou adorací v kostele. Na biřmování v červnu 2023 se chystá 29 mladých lidí z farností Skuteč, Předhradí a Raná. 

23.10. byla akce na podporu Papežských misijních děl. Velké díky organizátorům i dárcům.

V sobotu 17.9.2022 se vydalo 45 farníků z Předhradí a ze Skutče do Hanáckých Atén. Navštívili jsme zámek s věží, kostel sv.Mořice a klášter Milosrdných sester sv. Kříže. Zde byla společná mše sv. a oběd. Odpoledne byla možnost vidět Květnou nebo Podzámeckou zahradu, navštívit bludiště nebo se projet vláčkem. Nakonec jsme absolvovali prohlídku Arcibiskupských vinných sklepů s ochutnávkou vína. Počasí přálo, řidič skvělý. Pouť se Bohu díky zdařila.

Dne 28. 8. 2022 byl Farní den se mší svatou, obědem a společným posezením na farní zahradě. Sešlo se nás kolem stovky. Jako host zde byla Sr. Gratia z Hoješína. Zazněly písničky, děti měly v klubovně soutěžní program. Velké díky organizátorům.

Oprava střechy fary - 2.etapa - 16. 5. - 25. 6. 2022 + oprava vitráže v děkanském kostele ve Skutči

V neděli jsme měli na Slavnost Božího Těla ve Skutči mši sv. ve farním kostele s eucharistickým průvodem do kostela Božího Těla. V Předhradí jsme zorganizovali po mši svaté a průvodu vesnicí Farní den s hostem Petrem Tejklem, správcem hradu Rychmburk a loutkovým představením O.Ondřeje Matuly s dětmi.

Výtvarná soutěž 16.6. 2022 se v kostele sešli zástupci všech 4 skutečských škol na vyhodnocení výtvarné soutěže při Noci kostelů. Vítězové získali poukázku do pizzerie a všichni účastníci si odnesli drobné dárky. Obrázky je možno si prohlédnout v kostele během měsíce června.

Noc kostelů se uskutečnila 10.6.2022 v kostelech Nanebevzetí Panny Marie a Božího Těla ve Skutči, v Předhradí a Janovičkách. Sešlo se celkem kolem 500 návštěvníků.

Slavnost Zmrtvýchvstání ve Skutči a v Předhradí - mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů

Bílá sobota v Předhradí a ve Skutči

15. 4. 2022 se konala Křížová cesta ulicemi města Skuteč za účasti asi 40 lidí.

Bohoslužba v Předhradí a ve Skutči.

Bohoslužby ve Skutči a v Předhradí a následná hostina na faře ve Skutči.

Výzdoba ve skutečském kostele a průvod s kočičkami v Předhradí

Konala se v sobotu 2. 4. 2022 v čajovně gymnázia ve Skutči. Hostem byl výborný P. Karel Moravec z Hory Matky Boží - Králíky. Ve třech promluvách nás vedl cestou biblických příběhů a všechny zaujal svým výkladem i příklady ze života.

V neděli 27.3. se konal po mši svaté ve Skutči i v Předhradí Misijní koláč. Na Papežská misijní díla se vybralo ve Skutči 5455,- a v Předhradí 4350,-. Velké díky všem organizátorům i účastníkům.

17. - 22.1.2022 se konaly tradiční exercicie pro studenty Teologického konviktu z Olomouce, kteří se připravují ke kněžské službě pro celou naši republiku. Výborným zázemím nám bylo společenství Schönstattských sester Mariiných. Studenti odtud odjeli na několikatýdenní praxi v nemocnici a hospicu. Díky za Vaše modlitby. O.Jan

8.1. se konala tradiční sbírka ve skutečské i předhradské farnosti. Velké díky organizátorům i účastníkům.

Tříkrálový koncert Rubeše v Předhradí 2.1.2022 při mši svaté i po bohoslužbě učinkoval smíšený soubor Rubeš ze Skutče s krásným vánočním repertoárem. Za rok se budeme těšit na další společné setkání.

Vánoce v Předhradí. Výzdoba a sbor učinkující na Boží Hod vánoční.

Živý betlém 23.12.21 Ve Skutči skauti uspořádali opět Živý betlém. Mezi dolním kostelem a kostelem P.Marie měli několik stanovišť pro návštěvníky. Většinou to byly rodiny s malými dětmi. Kromě setkání s andělem, pastýři nebo 3 králi se nakonec sešli se Svatou rodinou, viděli živé ovečky i oslíka a ve farním kostele dostali Betlémské světlo. Mohli se také občerstvit a přispět na SOS vesničky.

Adventní duchovní obnova 11.12. V sobotu se konala malá duchovní obnova ve farním kostele ve Skutči. Vedl ji P.Jan Regner z jezuitského řádu v Olomouci.
-------------
Přednášky lze přehrát ze záznamu kliknutím zde: www.youtube.com/wa....

5. 12. 2021 - Mikulášská nadílka ve farnostech

28.11. 2021 jsme vstoupili do Adventu - přípravy na Vánoce. Ve Skutči i v Předhradí byly požehnány adventní věnce. Ve Skutči jsme s dětmi začali zdobit malý betlém. Ten den jsme také oslavili 60. narozeniny o.Jana. Ve Skutči byla po mši sv. společná snídaně a v Předhradí jsme měli aspoň v malé skupině společný oběd. Velké díky všem za přípravu i dary!

Návštěva z HK 5. - 6. 11. 2021 nás navštívilo 15 dětí z 5. třídy Církevní z. školy sv. Jana Pavla II. z Hradce Králové. Doprovázel je P. Petr Zadina. Děti si zde zahrály několik her a po přespání byly s námi na ranní mši sv. a vyrobily malé dárečky pro několik nemocných. Po obědě, který si uvařily se vydaly vlakem domů.

V neděli 24.10. se v děkanském kostele uskutečnil benefiční koncert souborů Cantando a Rubeš. Velké díky p.Kudrnkovi a všem učinkujícím. O. Jan.

17.10. jsme měli ve Skutči sbírku na Papežská misijní díla a misijní jarmark /8420,-/ a v Předhradí misijní koláč /3360,-/. Velké díky organizátorům i účastníkům.

Od 10. do 15.10. jsem pomáhal při exerciciích pro 12 mužů z naší diecéze, kteří jsou 16.10. v katedrále v HK svěceni na trvalé jáhny. Adepti pocházejí např. z blízkého Vrbatova Kostelce nebo Nových Hradů. Více se dozvíte v říjnové čísle Adalberta. V klášteře v Poličanech je asi 25 sester trapistek, které žijí modlitbou a prací – viz: www.rehole.cz/cs/sestry-trapistky Je zde i dům pro hosty, kde mohou být duchovní obnovy, je možný i soukromý pobyt. O. Jan

V sobotu 18.9. jsme uskutečnili pouť na Vysočinu. Navštívili jsme klášterní baziliku ve Žďáru nad Sázavou a měli mši svatou u sv.Zdislavy v Křižanově. Prohlédli jsme si také Předklášteří u Tišnova a nakonec absolvovali prohlídku krásného hradu Pernštejn.

Starší fotografie najdete zde: https://www.farnostskutec.cz/category/udalosti-ve-farnosti/

Nově: