Farnost Skuteč, Předhradí

Kázání Otce Linharta:

Pondělí velikonoční (B) – 1.4.2024

Farnostskutec - kategorie kázání Otce Linharta

Mt 28, 8-15 - Ženy rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí běžely oznámit jeho vzkříšení jeho učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: „Buďte zdrávy!“ Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.“ Když ženy odešly, přišli někteří ze stráže do města a oznámili velekněžím, co se stalo. Ti se shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům hodně peněz s pokynem: „Říkejte: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, zatímco my jsme spali.‘ A doslechne-li se to vladař, my ho uchlácholíme a postaráme se, aby se vám nic nestalo.“ Oni vzali peníze a udělali, jak byli navedeni. A tento výklad je rozšířen mezi židy až dodneška.

Milí přátelé

Strach a radost – tomu asi rozumíme -známe takové situace, které nás přesahují a my nevíme co dělat – vše je jinak, ale hlavně ať se děje co se děje – je tu Ježíšův příslib, je tu Ježíš sám… nic nekončí, vše pokračuje i když jinak než oni předpokládali….

Podobně i apoštolové, když se dovídají: jděte do Galileje – jako Abraham do Kanaánu, jako Mojžíš na poušť, jako Josef Pěstoun do Betléma a do Egypta – Bůh dává pokyn a člověk poslechne – se směsicí pochybností a váhání jako i očekávání a naděje… Co se bude dít?

Bůh to nedá „zadarmo“, nechá ty lidi někam jít, ale nevědí co bude… tak je to i v našem životě, Prožíváme strachy – vcelku logicky přicházejí jako i naděje – nestyďme se za strach… I sv. Max. Kolbe měl žaludeční vředy, ale dokázal se  přitom statečně obětovat za život druhého – totiž něco jiného je mít fyzický stres a zároveň žít v duchovním pokoji – to je ona směsice strachu a naděje…

Zajímavé je, jak si všímá jeden komentář, že Ježíš se chce potkat s apoštoly ve všedním životě…sice je všecko jinak, ale oni se mají vrátit domů a ke své práci, do podmínek starého života – ten se nezměnil, ale oni ano! – Tam jsou oni ve svém živlu – zvl. Petr. On tam může získat po strašné zkušenosti se sebou samým v rušném hlavním městě zase rovnováhu, sebevědomí, ale taky vyrovnanou pokoru, ve které ho na břehu jezera Ježíš oslovi a definitivně pověří…. Ani my nemusíme čekat na Boží oslovení v něčem mimořádném…, ale v obyčejném životě. Ostatně jak to bylo s povoláním Panny Marie? Bůh oslovuje mezi hrnci, je to taková rybářsko – kuchyňská teologie…. Nebojme se tam Boha pozvat. On je tam doma.

V dnešním Matoušově evangeliu je i téma zakrytí reality Ježíšova vzkříšení. Aktéři raději vymyslí nepravděpodobnou historku a vydají hodně peněz. Tím se snaží velerada zakrýt skutečnost… Až kam došli ti, kteří byli povoláni k tomu, aby hledali Boha a přiváděli k němu svůj lid… Místo toho se od něj odvracejí a brání v tom i ostatním se k němu přiblížit… Je to zaslepenost, je to až taková nenávist k pravdě, je to hloupost? Co to tedy je? Proč vůbec posílají stráže ke hrobu? Kdyby si byli tak jistí svou pravdou, tak by nepotřebovali takové pojištění proti údajným podvodníkům… A stejně jim to nepomohlo a ve své snaze zabránit pravdě museli udělat ještě horší věci, hlásat lež a zakrýt ji penězi… Jak se zde podobají Davidovi, když zhřešil s Batšebou a zakrýval své provinění ještě mnohem horším hříchem zabití věrného a poctivého Uriáše.

Je to příběh o falešné zprávě…Tehdy pomohly peníze a lidské slovo….Jak člověka dneska mrazí, co z vymožeností naší doby tomu jde naproti…. Umělá inteligence dokáže udělat falešné foto, falešný dokument, který téměř nerozeznáme od skutečnosti a prohlásit tam dokonalé nesmysly, kterým mnozí uvěří… Nedávno jsem slyšel v rozhlase, že udělali takové edukační video, kde za pomoci umělé inteligence nechali jednoho z bývalých prezidentů pronést řeč, která naprosto popírala jeho dosavadní názory – a k tomu dali komentář i jasný nadpis: je to ukázka, jak pracuje falešná zpráva, není to pravdivé… A autoři byli zděšeni tím, že na velké části  reakcí poznali, že diváci vůbec nic nepochopili a tupě převzali falešnou zprávu jako pravdivou a náležitě ji taky okomentovali…. To, co je mělo varovat před lží – to oni přijali bez problémů jako pravdu…

A co teprve, až někdo přijde se zlým úmyslem a lidmi bude takto manipulovat?   V jeho produktu už varování před lží nebude….Opravdu dnes je bohužel tak snadné lidi obalamutit… Je to směsice naší lenosti hledat zdroje a hlouposti a nechuti trochu přemýšlet nad souvislostmi a hledat pravdu, která nemusí být vždy příjemná….

A přece i když ti mocní a bohatí v tehdejším Jeruzalémě- zdá se -mají vše ve svých rukou, že i Piláta si otočí kolem prstů, tak fakt vzkříšení Krista není nijak umlčen… Obyčejné chudé ženy a rybáři -kteří nemají ani peníze ani vliv – uvěří a díky jim uvěří další tisíce a miliony …. Chtělo to jejich víru, ochotu něco obětovat, a chtělo to i trochu času….pár set let…

Ježíš se ne náhodou setkal se svými v Galileji – na „Vystrkově“, na venkově, na okraji – právě odtud vychází něco nového osvobozujícího pro celý svět… už to začalo v Betlémě – malém předměstí Jeruzaléma – on rád využívá obyčejného prostředí i naší obyčejnosti k něčemu krásnému a velkému…

Nebojme se mu věřit a jím se povolávat a vést….